Apel o przestrzeganie zakazu spalania odpadów na terenie ROD

Zgodnie z Regulaminem ROD oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, na terenie działek ROD bezwzględnie zakazane jest spalanie wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Ustawa o odpadach wyraźnie określa, że termiczne przekształcanie odpadów jest dozwolone jedynie w spalarniach lub współspalarniach odpadów. Dodatkowo, mieszkańców gmin obowiązuje „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”, nakładając na nich obowiązek selektywnego zbierania bioodpadów.

Naruszenie zakazu spalania odpadów może prowadzić do dotkliwych konsekwencji. Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, grozi za to mandat do 500 zł, grzywna do 5 000 zł lub nawet areszt. Pomimo wielokrotnych przypomnień, niektórzy działkowcy ignorują te przepisy, co może skutkować poważnymi konsekwencjami. Spalanie odpadów nie tylko narusza zasady współżycia społecznego, ale także negatywnie wpływa na wizerunek ROD. Dym z ognisk łatwo rozprzestrzenia się, przeszkadzając innym użytkownikom ROD, mieszkańcom sąsiednich terenów i kierowcom. Ponadto, pozostawione bez kontroli ogniska mogą prowadzić do pożarów, stanowiąc poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa działkowców i ich mienia.

Apelujemy o przestrzeganie przepisów dotyczących spalania odpadów, zachęcając jednocześnie do kompostowania resztek roślinnych jako alternatywnej metody ich przekształcania na terenie ROD.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

You are currently viewing Apel o przestrzeganie zakazu spalania odpadów na terenie ROD