Jak ROD może egzekwować zaległe opłaty od działkowców?

Jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki w ROD w postaci nieuiszczania należnych opłat ogrodowych, zarząd ROD ma prawo:

  1. Naliczyć odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłatach,
  2. Wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę w celu wyegzekwowania należności w opłatach wraz z ustawowymi odsetkami,
  3. Wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej w trybie art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o ROD.
  4. Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie rozwiązuje jednak sprawy zaległości w opłatach, których można dochodzić na drodze postępowania sądowego.
You are currently viewing Jak ROD może egzekwować zaległe opłaty od działkowców?