Kontrowersje wokół tzw. planów ogólnych gmin.

W 2023 roku wprowadzono przepisy, które nakazują gminom stworzenie do 2025 roku tzw. planów ogólnych gmin, dzielących ich tereny na strefy planistyczne. Działkowcy alarmują, że obecne przepisy dyskryminują rodzinne ogrody działkowe i apelują o korektę rozporządzenia dotyczącego tych planów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, przewiduje się wprowadzenie 13 kategorii stref, ogólnie określających przeznaczenie terenu, z precyzacją w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zdaniem Polskiego Związku Działkowców Polskich, rozporządzenie zawiera rozwiązania szkodliwe dla działkowców.

PZD donosi, że blisko tysiąc zbiorowych petycji działkowców trafiło już do Ministra Rozwoju i Technologii, apelując o zmiany w rozporządzeniu. Jednakże resort nadal nie zgadza się na ich korektę.

Działkowcy obawiają się, że ROD mogą zostać umieszczone w strefach zakazujących ich ujawniania w planach miejscowych, co prowadziłoby do ich likwidacji na rzecz innych celów, włącznie z komercyjnymi. Rozporządzenie dopuszcza ujawnienie ROD jedynie w 3 z 13 stref. Krajowy Zarząd PZD twierdzi, że działkowcy zostali potraktowani niesprawiedliwie w porównaniu z terenami zieleni urządzonej, które mogą być umieszczone w każdej strefie.

PZD domaga się zmiany rozporządzenia, proponując traktowanie terenów ROD analogicznie do terenów zieleni urządzonej. Wiceminister MRiT zapewnia, że nowelizacja ustawy nie stanowi zagrożenia dla użytkowników ROD, a decyzje o strefach zależą od samorządów i społeczności lokalnej. Wskazuje również, że wpisanie ROD do każdej strefy może być ryzykowne, sugerując udział działkowców w konsultacjach społecznych i tworzeniu planów ogólnych.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

You are currently viewing Kontrowersje wokół tzw. planów ogólnych gmin.