Kto podrzuca śmieci w ROD „Zielone Tarasy”?

W 2021 roku w ROD „Zielone Tarasy” wprowadził Nowy Program Śmieciowy. Ma on na celu zmniejszenie opłat śmieciowych, ponoszonych każdego roku przez działkowców. Kluczem do sukcesu Programu jest segregowanie odpadów do pojemników do tego przeznaczonych, opróżnianie indywidualnych pojemników na odpady zmieszane w podanych terminach, ale przede wszystkim stosowanie się do Regulaminu i reagowanie na przejawy jego nieprzestrzegania.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” walczy z procederem podrzucania śmieci przez osoby nie będące działkowcami, instalując kamery monitoringu oraz zakładając fotopułapki. Okazuje się jednak, że oprócz osób z zewnątrz, na nielegalnych procederach przyłapywani są również sami działkowcy. Zapisy z monitoringu stanowią dowody w sprawach o ukaranie. Incydenty zgłaszane są odpowiednim Służbom na podstawie art. 145 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym osoba  zanieczyszczająca lub zaśmiecająca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Uporczywe podrzucanie śmieci przez działkowca może zgodnie z § 36 ust. 3 pkt 1 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, stanowić podstawę do wypowiedzenia mu przez Stowarzyszenie ogrodowe PZD praw dzierżawy działkowej po bezskutecznym wezwaniu go przez zarząd ROD do zaniechania tego procederu.

Należy się w tym miejscu zastanowić czy zakupienie przypisanego do działki pojemnika na odpady zmieszane – 114 zł i jednorazowa opłata za opróżnienie pojemnika – 37 zł, nie jest rozwiązaniem tańszym, niż przyłapanie na podrzucaniu śmieci i późniejsze tego konsekwencje?

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego

„Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Kto podrzuca śmieci w ROD „Zielone Tarasy”?