Opłaty ogrodowe w 2022 roku – rejon III

Zgodnie z przepisami § 144 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia PZD opłaty ogrodowe są uchwalane corocznie przez walne zebranie/ konferencję delegatów.

Zarząd ROD zgodnie z przepisami § 146 Statutu Stowarzyszenia PZD zawiadamia działkowców o wysokości należnych opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej ogrodu. Zawiadomienia dokonuje się, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.

W przypadku nie opłacenia opłat ogrodowych w terminie ustalonym przez walne zebranie/ konferencję delegatów, Zarząd ROD na podstawie przepisów § 150 Statutu Stowarzyszenia PZD obowiązany jest naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielone Tarasy” w Gryfinie informuje, że Konferencja Delegatów 2022 ustaliła następujące opłaty ogrodowe na rok 2022, które zobowiązany jest uiścić każdy działkowiec:

OPŁATY PŁATNE DO 30 CZERWCA 2022r.:

  • Opłata wodna – 3,40 zł od działki podłączonej do sieci wodociągowej
  • Opłata energetyczna – 14,45 zł od działki podłączonej do sieci energetycznej
  • Opłata ogrodowa – 0,61 zł za m2 (opłata ogrodowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu, w tym na: bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, dostawę energii elektrycznej w części wspólnej ogrodu i infrastruktury ogrodowej, podatki i inne opłaty publiczno – prawne, zarządzanie ROD, opłatę partycypacyjną)
  • Opłata za wywóz śmieci selektywnych z terenu ROD: 23 zł od działki (koszty za wywóz śmieci z 2021r. dla rejonu III wyniosły 60,27 zł, a powstała na koncie działkowca nadpłata, zostanie rozliczona w 2022r.)
  • Fundusz Remontowy w wysokości 0,10 zł od m2 użytkowanej działki
  • Składka członkowska (stała): 6 zł (Członkowie PZD)

OPŁATY PŁATNE DO 30 LISTOPADA 2022r.:

  • Opłata za zużytą wodę – wg wskazań licznika, zgodna ze stawką uchwaloną przez Radę Miejską na dzień 14.05.22r. w kwocie 5,14 zł brutto za m3 wody (w przypadku zmiany ceny opłaty i VAT-u stawka również ulega zmianie)
  • Opłata za zużycie energii elektrycznej – wg wskazań licznika, zgodna ze stawką operatora ENEA

Wszystkie opłaty ogrodowe powinny być wpłacane przez działkowców wyłącznie na rachunek bankowy ogrodu 37 1020 4812 0000 0102 0005 2415. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko, nr działki oraz tytuł opłaty której wpłata dotyczy.

Uwagi: Informację o wysokości opłaty uzyskać można w biurze Zarządu lub telefonicznie (w każdy wtorek w godz. 10:00 – 17:00). Zapraszamy do składania zapytań o wysokości opłat za pomocą poczty elektronicznej. W tym celu należy do nas wysłać maila na adres rodgryfino@gmail.com, pamiętając o wpisaniu w jego treści imienia, nazwiska, nr działki oraz treści zapytania.

You are currently viewing Opłaty ogrodowe w 2022 roku – rejon III