Podsumowanie Konferencji Delegatów 2021

Ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia sanitarne, po raz pierwszy od wielu lat, 21 sierpnia 2021 roku w Domu Działkowca ROD im. A. Zawadzkiego w Gryfinie, odbyła się Konferencja Delegatów. Konferencję poprzedziło 13 zebrań sektorowych, na których wyłoniono 76 delegatów. Frekwencja na KD wyniosła aż 83%.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu ROD – Grzegorz Jędraszczyk. Po uroczystym wysłuchaniu Hymnu Państwowego i uczczeniu minutą ciszy zmarłych działkowców, prezes zarządu powitał przybyłych delegatów, Wiceprezesa Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie, pana Józefa Romanowskiego oraz Radnego Rady Miasta w Gryfinie, pana Rafała Gugę.

Po otwarciu nastąpiła część oficjalna, podczas której wybrano przewodniczącego konferencji. Został nim Wiceprezes Zarządu ROD – Łukasz Markiewicz, który w głosowaniu delegatów zdobył przeważającą ilość głosów w stosunku do drugiego kandydata na przewodniczącego – Czesława Skoneckiego. 

Przewodniczący odczytał Porządek zebrania i Regulamin. Następnie wyłoniono członków prezydium, Komisję Mandatową oraz Komisję Uchwał i Wniosków oraz przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku KD.

Delegaci z uwagą wysłuchali treści materiałów przygotowanych przez Zarząd ROD. Zebranie przebiegło dość burzliwie, zważywszy na tematy, które były podejmowane. Bez kontrowersji nie obyło się przy odczytywaniu przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z działalności Zarządu. W protokole który został podpisany jednoosobowo przez pana Janusza Makarewicza, krytycznie ustosunkował się on do działalności Zarządu w latach 2019-2020, skrytykował również powstanie strony internetowej ROD, jako niepotrzebnego wydatku dla ogrodu, oraz przejście do Ośrodka Finansowo – Księgowego przy OZ PZD, które dokonało się w bieżącym roku. Po wysłuchaniu przewodniczącego Konferencji Delegatów pana Łukasza Markiewicza tłumaczącego jakie korzyści płyną z posiadania strony oraz jakie są plusy i oszczędności z przejścia naszego ROD do Ośrodka Finansowo Księgowego, delegaci większościowo zaakceptowali takie działania.

W dyskusji z działkowcami podjęto tematy takie jak rosnące ceny oraz organizację systemu odbioru śmieci z Ogrodu. Dzięki przegłosowaniu nowych zasad odbioru odpadów w naszym ROD stajemy się pionierami w skali całego kraju w kwestii realnych oszczędności dla działkowców. Innym tematem który został podjęty i przegłosowany była zmiana nazwy naszego ROD. Konferencja Delegatów przegłosowała stosowną uchwałę na mocy której zmieniono nazwę z ROD im. A. Zawadzkiego na ROD “Zielone Tarasy”. 

Zebrani ze zrozumieniem przyjęli i zatwierdzili koszty poszczególnych inwestycji, które zrealizowano w latach 2019-2020. Wszystkie punkty tematyczne przegłosowano. Podjęto 40 uchwał za lata 2019 / 2020, oraz na lata 2021 / 2022. Przyjęto program działania na rok 2021. Zatwierdzono kooptacje członków organu ROD. 

Na zakończenie Wiceprezes Okręgu PZD w Szczecinie, pan Józef Romanowski wspomniał o obchodach 40-lecia PZD, podziękował organom statutowym ROD za wykonane prace organizacyjne i inwestycyjne oraz za uczestnictwo wszystkich zebranych w Konferencji Delegatów.

Jako Zarząd ROD wierzymy, że wszystkie uchwały podjęte na Konferencji Delegatów posłużą rozwojowi i poprawie jakości w funkcjonowania naszego Ogrodu.

W imieniu całego Zarządu ROD

im. A. Zawadzkiego w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

zebranie