Podsumowanie Konferencji Delegatów 2022

14 maja 2022 roku w Domu Działkowca ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie, odbyła się Konferencja Delegatów, na którą zaproszonych zostało 75 delegatów. Frekwencja na KD w 2022 wyniosła 61,33%.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu ROD – Grzegorz Jędraszczyk. Po uroczystym wysłuchaniu Hymnu Państwowego i Hymnu PZD oraz uczczeniu minutą ciszy zmarłych działkowców, Prezes Zarządu powitał przybyłych na konferencję delegatów oraz przedstawicielkę Okręgu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie, Panią Kazimierę Wadowską.

Po otwarciu nastąpiła część oficjalna konferencji, podczas której wybrano przewodniczącego konferencji. Został nim Wiceprezes Zarządu ROD – Łukasz Markiewicz.

Przewodniczący odczytał Porządek Zebrania i Regulamin. Następnie wyłoniono członków prezydium, komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków, po czym przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku KD.

Delegaci z uwagą wysłuchali treści materiałów przygotowanych przez Zarząd ROD. Zebranie przebiegło dość burzliwie, m.in. ze względu na awarię pompy, która dosyć niespodziewanie nastąpiła w przeddzień konferencji, powodując utrudnienia w dostawie wody dla działek rejonu 4 i 5. Po odczytaniu przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej protokołu z działalności zarządu, w którym przychylnie wypowiadał się na temat pracy Zarządu w 2021 roku, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystosował apel do delegatów o zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z pracy zarządu, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej. 

Po wysłuchaniu przewodniczącego Konferencji Delegatów pana Łukasza Markiewicza, który omówił m.in. plusy i oszczędności wynikające z przejścia naszego ROD do Ośrodka Finansowo Księgowego, zalet wdrożonego systemu DGCS PZD System oraz korzyści płynących z posiadania strony www.rodgryfino.pl, delegaci większościowo zaakceptowali takie działania.

W dyskusji z działkowcami podjęto tematy związane z uchwałami. Uchwalono m.in. nowe zasady podłączenia do sieci i korzystania z energii elektrycznej w ROD, jak również kwestie związane z inwestycjami. Wszystkie uchwały podejmowane na Konferencji Delegatów zostały przegłosowane większością głosów.

Na koniec zebrania Pani Kazimiera Wadowska zabrała głos i podzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi Konferencji i poruszanych na niej problemów. Pochwaliła przygotowanie konferencji przez Zarząd ROD “Zielone Tarasy”,   podziękowała organom statutowym ROD za wykonane prace organizacyjne i inwestycyjne w 2021 roku oraz za uczestnictwo wszystkich zebranych na Konferencji Delegatów.

Wiceprezes Zarządu 

ROD “Zielone Tarasy” w Gryfinie

Łukasz Markiewicz

zebranie