Uwaga! Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” informuje o obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW. Każdy działkowiec posiadający altanę wyposażoną m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominek, kozę itd. (do 1 MW), powinien złożyć w tym celu stosowną deklarację.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW każdy działkowiec powinien dokonać we własnym zakresie poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

  • deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021r. należy złożyć najpóźniej do 30.06.2022 r.
  • dla źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Niezłożenie deklaracji w terminie zagrożone jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Prezes Zarządu ROD „Zielone Tarasy”

Grzegorz Jędraszczyk


You are currently viewing Uwaga! Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła