Zaproszenie do złożenia oferty

I. Zamawiający: ROD “Zielone Tarasy”, ul. Armii Krajowej, skr. poczt. Nr 11, 74-100 Gryfino

II. Nazwa zamówienia: “Utwardzenie drogi wewnętrznej dł. ok 70 m i szerokości 3 m na terenie ROD”

III. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

    ROD „Zielone Tarasy”

    ul. Armii Krajowej

    skr. poczt. Nr 11 

    74-100 Gryfino

    telefon: 606 230 471

    e-mail: rodgryfino@gmail.com

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy.

3) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w ppkt. 3, a ich brak uniemożliwi realizację tego celu.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) Zarząd ROD,

b) Komisja Rewizyjna ROD.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy),

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi wewnętrznej dł. ok 70 m i szerokości 3 m na terenie ROD “Zielone Tarasy”.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wybranie ziemi na głębokość 20-25 cm. Na całej długości drogi

2. Wysypanie warstwy kruszywa z betonu lub cegły na głębokość 5-10 cm.

3. Wysypanie warstwy kruszywa kamiennego  na głębokość 5-10 cm.

4. Położenie nawierzchni przeznaczonej dla ruchu kołowego 

5. Utwardzenie powyższej nawierzchni.

V. Wymagany termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia podpisania umowy

VI. Okres gwarancji jakości: minimum 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru zadania.

VII. Termin rękojmi za wady: ustawowy.

VIII. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Łukasz Markiewicz – V-CE PREZES ZARZĄDU, tel. 606 230 471

IX. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny – 100%.

X. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w zaproszeniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.

XI. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami lub zaprosi Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

XII. Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w celu uzyskania korzystniejszej oferty.

XIII. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może dokonać ponownego wyboru oferty spośród nieodrzuconych ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę poprzez nadsyłanie jej na adres e-mail: rodgryfino@gmail.com, w terminie do 25 października  2021 roku

2) Cenę należy podać w złotych polskich, liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz z uwzględnieniem podatku VAT według obowiązującej stawki.

3) Wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty cena jednostkowa brutto jest wiążąca. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe poprzez zmianę łącznej wartości brutto.

4) Określona w powyższy sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównywania złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Rozliczenie za realizację zamówienia będzie prowadzone w oparciu o zaoferowaną cenę jednostkową brutto podaną przez Wykonawcę w formularzu oferty.

5) Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 

6) Wymagania techniczne: dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym oferta winny być załączone w formie plików w formacie .pdf.

7) Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów opatrzonych podpisem kwalifikowanym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przesłania na adres e-mail.

XV. Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

XVI. Z tytułu odrzucenia oferty czy unieważnienia postępowania przez Zamawiającego nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

XVII. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XVIII. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty.

V-CE PREZES ZARZĄDU

Łukasz Markiewicz

Załączniki:

1) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2) Mapka podglądowa miejsca objętego zamówieniem – załącznik nr 2

3) Formularz oferty – załącznik nr 3

You are currently viewing Zaproszenie do złożenia oferty