Zapytanie ofertowe – rębak spalinowy

PZD ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie zainteresowany jest zakupem fabrycznie nowego rębaka – rozdrabniacza gałęzi z silnikiem spalinowym, którego przeznaczeniem będzie wykorzystanie do prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie ROD; w ramach konkursu grantowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

PZD ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie zaprasza do składania ofert sprzedaży fabrycznie nowego rębaka – rozdrabniacza gałęzi z silnikiem spalinowym, .

Treść zapytania ofertowego do pobrania po kliknięciu w poniższy przycisk.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w biurze zarządu ROD „Zielone Tarasy” ul. Armii Krajowej (Dom Działkowca), 74-100 Gryfino lub przesłać podpisany skan za pośrednictwem poczty e-mail na adres rodgryfino@gmail.com.

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 18.01.2023r.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie


Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie informuje, że na realizację zadania planuje przeznaczyć max. 15 000 zł.


Zawiadomienie o anulowaniu postępowania

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o anulowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: „Zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowego rębaka spalinowego”.

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Ponowne zapytanie ofertowe

PZD ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie zaprasza do składania ofert sprzedaży fabrycznie nowego rębaka – rozdrabniacza gałęzi z silnikiem spalinowym, .

Treść zapytania ofertowego do pobrania po kliknięciu w poniższy przycisk.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej w biurze zarządu ROD „Zielone Tarasy” ul. Armii Krajowej (Dom Działkowca), 74-100 Gryfino lub przesłać podpisany skan za pośrednictwem poczty e-mail na adres rodgryfino@gmail.com.

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 17.03.2023r.

Zarząd ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie

You are currently viewing Zapytanie ofertowe – rębak spalinowy