Zasady odbioru odpadów w ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie, uchwalone na Konferencji Delegatów 2021

Załącznik do Uchwały nr 33/2021 Konferencji Delegatów z dnia 21.08.2021 roku, na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r i późniejszymi zmianami oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVI/222/20 z dnia 5 listopada 2020 i Uchwały nr XXVI/223/20 z dnia 5 listopada oraz Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Rozdział I. Przepisy ogólne

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie.

2. Działkowiec odpowiada za działania i szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD (§ 68 pkt. 1 i 2 Regulaminu ROD)

Rozdział II. Obowiązki i wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

1. Na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zielone Tarasy” w Gryfinie prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów:

 • papier,
 • tworzywa sztuczne, metale,
 • szkło,
 • pojemniki 120 l koloru czarnego na odpady zmieszane,

2. Odpady powyższe zbierane są w odpowiednio oznakowanych, kolorowych kontenerach/pojemnikach.

3. W ogrodzie nie prowadzi się zbierania odpadów:

       a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

       b) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

       c) zużytych opon,

       d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

       e) zużytych baterii i akumulatorów,

       f) przeterminowanych leków i chemikaliów,

       g) bioodpadów (niekompostowanych).

4. Odpady zielone powinny być zgodnie z § 42 Regulaminu ROD w pierwszej kolejności kompostowane. Te, które nie nadają się do umieszczenia w kompostowniku powinny być zbierane w przeznaczonych do tego celu specjalnych workach, koloru brązowego i    utylizowane we własnym zakresie.

5. Wymienione w p. 3 lit. a – g odpady, działkowcy są zobowiązani do usuwania z terenu ogrodu we własnym zakresie i na własny koszt.

6. Każdy działkowiec będzie składował odpady na własnej działce. Dzięki temu, każdy indywidualnie będzie decydował o tym co i ile wyrzuca oraz ile to będzie go kosztowało.

7. Odbiór pojemników na śmieci zmieszane, od działkowców odbywać się będzie na podstawie harmonogramu ustalonego przez Zarząd ROD „Zielone Tarasy”

8. Harmonogram odbioru jest zamieszczony na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

9. Zabrania się:

    a) umieszczania w kontenerach/pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,        baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych, 

   b) umieszczania w kontenerach/pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej nie mających charakteru odpadów komunalnych, w tym odpadów medycznych i odpadów     opakowaniowych,

  c) selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek.

Rozdział III. Zasady odbioru pojemników na odpady zmieszane.

 1. Punkty odbioru odpadów zmieszanych dla poszczególnych rejonów:

a) REJON 1 i 2 – furtki i bramy: ulice Lechicka, Pogodna, Letnia, Kwiatowa i Armii Krajowej.

b) REJON 3 – bramy od ulicy Wojska Polskiego

c) REJON 4 i 5 – furtka i brama przy ulicy Kołłątaja, brama i parking od ulicy Opolskiej, furtki i bramy od ulicy Wojska Polskiego od strony Wełtynia, furtka od ulicy Jana Pawła II, brama główna od ulicy Wojska Polskiego, skrzyżowanie głównej alei z alejkami bocznymi (do zbiornika retencyjnego włącznie).

Punkty odbioru odpadów – zaznaczone na mapie ogrodu stanowiący załącznik do zasad odbioru odpadów.

 1. Do działkowca należy dostarczenie do wyznaczonych punktów pojemnika na odpady zmieszane. Wybór punktu, do którego dostarczy swój pojemnik leży w gestii działkowca.
 2. Odbiór pojemników na odpady zmieszane odbywać się będzie w ustalonych z PUK terminach. Terminy wywieszone będą w tablicach informacyjnych jak również zamieszczone na stronie www.rodgryfino.pl
 3. Pojemniki muszą być wystawione zgodnie z terminarzem do godziny 10:00 danego dnia. Niestosowanie się do tej zasady grozi brakiem możliwości odbioru przez PUK.
 4. W trakcie odbioru pojemników na odpady zmieszane gospodarze rejonów będą spisywać każdorazowo numery pojemników w celu dokonania naliczeń opłaty za śmieci.

Rozdział IV. Płatności.

 1. Koszt zakupu pojemnika zależy od ceny jaką ustalił producent na dzień złożenia zamówienia.
 2. Każdorazowa zmiana ceny odbioru będzie podawana na tablicach ogłoszeń i na stronie www.rodgryfino.pl
 3. Jednorazowe opróżnienie pojemnika na odpady zmieszane wynosi kwotę jaką ustala się w trakcie podpisania umowy z firmą odbierającą odpady. Umowa na odbiór indywidualnych pojemników na odpady zmieszane stanowi integralną część regulaminu. 
 4. Każdy z działkowców poza indywidualnym naliczeniem za odpady zmieszane zostanie rozliczony za wywóz odpadów selektywnych na podstawie rocznego zestawienia faktur.

Rozdział V. Przepisy porządkowe.

 • Każda działka musi być wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane.
 • Osoby nieposiadające pojemnika przypisanego do działki zostaną obciążone za śmieci selektywne oraz śmieci podrzucane zebrane przez gospodarzy na wszystkich alejkach.
 • Z chwilą pełnego przejścia przez wszystkich działkowców w danym rejonie do programu indywidualnego odbioru śmieci. Opłaty za podrzucane śmieci będą naliczane solidarnie na wszystkich działkowców.
 • Zarząd w imieniu działkowców dokona zakupu pojemników na odpady zmieszane od producenta który spełni odpowiednie wymagania. Pojemnik musi posiadać klapy wymienne, oraz kółka. Do najważniejszej cechy pojemnika należy posiadanie w widocznym miejscu wytłoczonego numeru, celem weryfikacji.
 • Nie stosowanie przez działkowca lub osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, podanych w Rozdziale II niniejszego Regulaminu zasad segregacji odpadów stanowi rażące naruszenie porządku ogrodowego, pociągające za sobą skutki przewidziane w Ustawie o ROD, Statucie PZD i Regulaminie ROD. Działkowiec odpowiada ponadto za szkodę wyrządzoną w ten sposób na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w tym za szkodę majątkową polegającą na zwiększeniu kosztów wywozu odpadów.
 • Osoby podrzucające śmieci, przyłapane i zidentyfikowane przez Zarząd za pośrednictwem zamontowanego monitoringu, zostaną zgłoszone do Straży Miejskiej, która będzie egzekwować literę prawa. Ponadto będą pociągane do odpowiedzialności Art. 36 Ustawy o ROD z dnia 13.12.2013r.
 • Pieniądze naliczane z tytułu dodatkowej opłaty za śmieci podrzucane będą przeznaczane wyłącznie na zmniejszenie opłaty za śmieci w danym rejonie.
 • W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy PZD, Regulamin ROD oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

You are currently viewing Zasady odbioru odpadów w ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie, uchwalone na Konferencji Delegatów 2021